Ofschoon aan de samenstelling van deze website catalogus en informatie de grootste zorg is besteed, kan de uitgever niet aansprakelijk gesteld voor eventuele fouten en/of omissies, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Op alle verkooptransacties zijn Honnebier’s algemene verkoopvoorwaarden van kracht, welke gedeponeerd bij het handelsregister onder nummer 37146290  Kamer Van Koophandel Noordwest Holland, te Alkmaar.